Услуга

Гериатричната медицина отговаря на нарастващата потребност от компетентна гериатрична подготовка на медицинските специалисти при лечение на лица в напреднала и старческа възраст
лекари

Гериатрията е раздел на медицината, който изучава основните проблеми на стареенето и се занимава с изследването, лечението и превенцията на различните специфични, заболявания при старите хора.

Предмет на медицинската специалност гериатрия са болести, възникващи в по-ранна възраст, но и специфични геронтологични състояния и заболявания.


Гериатрията се занимава най-често с проблеми в областта на:

• вътрешната медицина
• ортопедията
• неврологията
• психиатрията (обособена в подспециалността геронтопсихиатрия)

Гериатрията има за цел да спомогне на за подобряване на общото здравословно състояние на възрастните хора и се стреми към подобряване на качеството на живот.

Лекарят специалист-гериатър се играе важна роля при множество различни заболявяния, които по своята специфика не се вместват в профила на лекарите от дадена тясна медицинска специалност. Гериатрията може да се разбира като интердисциплинарна научна област в медицината, най-вече поради многобройните взаимовръзки в характерната клинична картина при пациентите в старческа възраст.

Адекватното представяне на геронтологията и гериатрията в обучението по медицина и здравни грижи в Европа се определя от СЗО, ООН, Съвета на Европа, Европейския съюз на медицинските специалисти, Световната асамблея по политиката на възрастните и Европейския парламент като важна цел и компонент на комплексната здравна и обществена грижа за старите хора.

Гериатричната медицина отговаря на нарастващата потребност от компетентна гериатрична подготовка на медицинските специалисти при лечение на лица в напреднала и старческа възраст и дава възможност за усвояване на професионални компетенции при осъществяване на медицинска помощ за възрастни пациенти, съобразно изискванията и стандартите на ЕС за добра практика и качество на здравните грижи за възрастни и стари хора.

Специалистът трябва да притежава знания и умения от различни научни дисциплини, свързани със здравето, болестта и медицинските грижи за хора в напреднала и старческа възраст. Обучението по гериатрична медицина дава познания и развива умения за диференциране на чисто възрастовите прояви от симптомите, обусловени от развитието на патологичните процеси, за особеностите на диагностичната дейност, клиничното протичане и лечението на заболяванията в старостта.

Специалистът притежава широки познания, както за клиничните подходи в гериатричната медицина, така и за профилактиката на преждевременното стареене, тясно свързани с проблемите на герохигиената, ортобиозата и организацията на грижите за болните стари хора при различните условия на тяхната терапия.

 

2016-02-11T13:41:48+01:00
Моля изчакайте!