Услуга

Специалността "Физикална и рехабилитационна медицина" е клинична медицинска специалност с преобладаваща терапевтична насоченост, която изучава биологичното въздействие на естествените и преформираните
Физикална и рехабилитационна медицина

Специалността "Физикална и рехабилитационна медицина" е клинична медицинска специалност с преобладаваща терапевтична насоченост, която изучава биологичното въздействие на естествените и преформираните физикални фактори върху човешкия организъм и ги прилага за нуждите на профилактиката - с естествени (климатични, слънчева радиация, вода, движение и др.) и преформирани физикални фактори или диагностиката - с преформирани физикални фактори, инструментални и мануални методи и тестове.

Освен това може да бъде приложена и в терапията - с подбор на подходящи естествени и/или преформирани физикални фактори, самостоятелно или в комбинация с фармакологични и други средства от медицинската практика според вида и фазата на основното заболяване и съпътстващите заболявания, както и в медицинската рехабилитация - за постигане на максимална функционална годност и успешна ресоциализация на хората с увреждания и застрашени от инвалидизация лица.

Задачата на физикалната и рехабилитационната медицина в преморбидния период е да стимулира общата реактивност и закаляване на организма в рамките на провежданите профилактични и рекреационни мероприятия. Също така в условията на острата фаза да подпомогне медико-биологичното възстановявяване и профилактика на усложненията.Физикалната и рехабилитационна медицина се използва и във възстановителната фаза за осигуряване на максимално функционално възстановяване и ефективна ресоциализация.

Също така може да има ползва при всички фази на възстановителния процес: като оценка и проследяване на ефекта от приложеното комплексно лечение и рехабилитация; оценка на рехабилитационния потенциал; осигуряване качество на живот на заболелите чрез навременен, компетентен и правилен подбор на средства и методи от специализираната медицинска практика.

Дейността по физикалната и рехабилитационна медицина в лечебни заведения за болнична помощ се извършва в клиники/отделения по физикална и рехабилитационна медицина в секции по отделните направления на специалността с наличие на повече от един фактор от един и същи вид.

2016-03-13T19:24:46+01:00
Моля изчакайте!