Услуга

Специалността фармакология е интегрална клинична специалност, която има своите характерни методични приоритети и особености и представлява научен подход за получаване на познания и изработване на умен
аптека

Специалността фармакология е интегрална клинична специалност, която има своите характерни методични приоритети и особености и представлява научен подход за получаване на познания и изработване на умения за провеждане на индивидуализирана, оптимизирана, ефективна и безопасна лекарствена терапия.

Със своята методология фармакологията обезпечава провеждане на научно-клинични проучвания, чиито резултати стоят в основата на терапията, основана на доказателства. Тя подготвя лекари и специалисти по клинични дисциплини, в това число и общопрактикуващи лекари, да избират рационално лекарствените продукти с оглед провеждане на ефикасна и ефективна и с нисък риск за болния терапия.

Също така лекари от фармацевтичната индустрия с оглед придобиване на познания и практически умения за планиране, организиране и оценка на резултатите от клинични изпитвания на лекарствени продукти.

Специалистите по фармакология получават теоретична подготовка относно лекарственото действие и лекарствен ефект; рецепторни механизми на лекарственото действие; понятие за рецептор, лиганд, афинитет, вътрешна активност; нерецепторни механизми за лекарственото действие; видове лекарствени ефекти според тяхната насоченост, характер, терапевтична целесъобразност.

Те имат информативна стойност на експерименталните данни за оценка на фармакотерапевтичната активност при човека, като се цели изработване на критично отношение към екстраполиране на експериментални данни върху хора с оглед въвеждане на нови активно-биологични вещества в терапевтичната практика.

2016-03-05T16:39:22+01:00
Моля изчакайте!