Услуга

Оториноларингологията или Уши, нос и гърло, съкратено УНГ е медицинска наука. Тя изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на ушите и носоглътката. Тези органи прина
уши

Оториноларингологията или Уши, нос и гърло, съкратено УНГ е медицинска наука. Тя изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на ушите и носоглътката. Тези органи принадлежат към 3 различни функционални системи - нервна, дихателна и храносмилателна. Кръстосването им обаче в основата на главата обуславя тяхното морфологично единство. Непосредствената близост на тъканите е сериозна предпоставка за бързо разпространение на болестните процеси между тях. Много заболявания протичат едновременно в две или повече от две системи, което налага те да бъдат лекувани от един и същ специалист.

Оториноларингологията има 2 основни направления:

Отология - изучава болестите на ушите и нарушенията на слуха; отологията има добре обособен, самостоятелен дял.

Отоневрология - изучава болестите на равновесно-слуховия апарат и неврологичните нарушения на слуха; отоневрологията е много съществен раздел от военната, авиационната и космическата медицина. Риноларингология - изучава болестите на носа, околоносните синуси и носоглътката.

2015-09-27T10:09:41+02:00
Моля изчакайте!