Услуга

Трансфузионната хематология е медицинска специалност, която представлява съвкупност от организирани дейности за организация на безвъзмездното и доброволно кръводаряване
кръводаряване

Трансфузионната хематология е медицинска специалност, която представлява съвкупност от организирани дейности за организация на безвъзмездното и доброволно кръводаряване, вземане, диагностика, преработване, контрол, съхранение, разпределение и клинично приложение на кръвта, кръвните съставки и плазмените продукти.

Освен това трансфузионната хематология се занимава с планиране и осигуряване на медицинските нужди на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите с легла с кръв и кръвни съставки при нормални и бедствени ситуации, имунохематологична диагностика на пациенти, трансфузионен надзор.

Трансфузионната хематология е специалност с интердисциплинарен характер, взаимодействащ с всички останали медицински специалности.

Специалистите по трансфузионна хематология трябва да имат задълбочени познания и опит в клиничната и лабораторна медицина и да получат специфично обучение в областта на общата хематология, имунология и трансфузионна практика. Освен това те трябва да могат да осигурят максимална ефективност и безопасност за донорите и реципиентите, за всяка трансфузионна процедура и да могат да отговарят за планирането и организацията на вземане, преработка, съхранение, експедиране и оптимално използване на кръв и кръвни продукти под контролирана схема за осигуряване на качество.

Специалистите по трансфузионна хематология трябва да дават консултации за всяка диагностична и лечебна процедура при пациенти, нуждаещи се от трансфузионна терапия; да участват в изследователска и развойна дейност; да преподават трансфузионна хематология на студенти, лекари и специалисти от други области.

2016-02-02T11:06:45+01:00
Моля изчакайте!