Неонатология
Hospital "Hadji Dimitar"

Отделението разполага със следните допълнителни помещения:

- кът за първична ресусцитация на новородени към родилна зала;

- сектор за специални грижи;

- легла на децентрализиран принцип.

Неонатологично отделение на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД гр. Сливен е специализирана структура за осигуряване на адекватна кардио-пулмонална адаптация на новороденото, своевременна и съвременна първична ресусцитация на рисковите новородени деца, рутинни грижи за новородените деца, ранна диагностика на нозологичните категории, влизащи в обема на медицинската специалност „Неонатология”.

В отделението се обслужват новородените от бременности с нисък риск и се полагат рутинните грижи за новородените деца. В кътовете и сектора са осигурени възможности за кардио-пулмонална ресусцитация с възможности за извършване на хематологични, биохимични, микробиологични и вирусологични изследвания в лабораторията на болницата.

Моля изчакайте!