Услуга

Микробиологията е самостоятелна биологична наука, чийто предмет е изучаването на най-малките живи същества на нашата планета -
микробиология

Микробиологията (от гръцки μικρός - „малък“, βίος - „живот“ и λόγος - „слово“, „учение“) е самостоятелна биологична наука, чийто предмет е изучаването на най-малките живи същества на нашата планета - микроорганизмите.

Микробиологията не изучава микроорганизмите въобще, а само безядрените едноклетъчни форми на живот. Както повечето биологични науки, микробиологията се дели на обща и специална.

Основните направления в общата микробиология са морфология - изучава състава и строежа на телата на микроорганизмите; физиология - изучава функциите на микроорганизмите (растеж, развитие, хранене, дишане, размножаване, обмяна на веществата и енергията); генетика - изучава наследствеността и изменчивостта при микроорганизмите; систематика (наричана още таксономия) - изучава видовото разнообразие на микроорганизмите; имунология - изучава взаимоотношенията между болестотворните микроорганизми и заразените от тях растения, животни, и хора.

Завършилите микробиология притежават компетенции и умения, необходими за съвременна микробиологична диагностика, лечение и профилактика на инфекциозните заболявания при човека. Специалистите по микробиология добиват и практически навици и умения в лабораторната дейност, както и усвояване правилата за работа с използваната в микробиологичните лаборатории апаратура и пособия: микроскопи, центрифуги, термостати, автоклави, стерилизатори, ламинарни боксове и др.

2016-01-14T15:04:06+01:00
Моля изчакайте!