Услуга

Медицинската сестра е професия в България, която се изпълнява от лице с висше образование, получило диплом от висше училище
медицинска сестра

Медицинската сестра е професия в България, която се изпълнява от лице с висше образование, получило диплом от висше училище.

Медицинската сестра работи съвместно и във взаимодействие с лекаря, като изпълнява отговорни задачи в различни сектори на здравеопазването, полагайки комплексни грижи за физическото, психическото и социалното здраве на населението. Извършва превантивна дейност, свързана със социално значимите заболявания.

За изпълнение на многостранните и отговорни задачи медицинската сестра притежава знания относно профилактиката, промоцията, диагностиката, лечението и рехабилитацията при различните заболявания.      

Сестринството е дисциплина, фокусирана в подпомагането на човека, семейството или общността в достигането или поддържането на оптимално здраве и живот. Модерните дефиниции определят сестринството като науката и изкуството, която се фокусира върху поддържането на  качеството на живот, което е индивидуално за всеки човек и е изградено на базата на неговия житейски опит.

Сестринството е приложно практическа наука с уникална структура на познанието, която използва принципи от физическите, биологическите и поведенческите науки. Основна грижа е холистичната грижа за човека.

Фокус на сестринството е здравната промоция, поддържане, лечение и възстановяване, подкрепа и терминални грижи за отделните личности от различни възрасти, като се вземат пред вид  факторите, които влияят от средата като цяло.         

2015-10-05T12:16:48+02:00
Моля изчакайте!