Услуга

Ракът представлява втора причина за смърт при хората
рак

В съвременния свят и особено САЩ и Европа ракът представлява втора причина за смърт при хората. Ракът не е едно заболяване, а около 200 различни, които имат сходни особености на протичане. След откриването на човешкия геном и продължаващата изследователска работа по него стават все поясни интимните характеристики, показващи отдиференцирането на различните видове рак при човека.

Освен познавателна информация, тези открития съвместно с молекулярната биология дадоха възможност за някои нови подходи в лечението на злокачествените тумори.

Всички тези предизвикателства към съвременната онкология правят задължително систематизирането на познанията и детайлното познаване на всички аспекти от туморния растеж и механизмите на повлияване на противотуморните лекарства. 

Всичко това прави медицинската онкология (химиотерапия) - една от най – бързо развиващите се сфери на медицинското познание и наука, което от своя страна налага непрекъснатото усъвършенстване на професионалните знания и умения.

Медицинската онкология е самостоятелна специалност, изключително специфична и сложна като обем и информация. Тя се нарича по традиция и за краткост химиотерапия – термин, който е придобил използваемост, както сред лекарите, така и сред хората.

Химиотерапията води началото си от двете световни войни, когато е установено, че войници, обгазени с бойни отровни вещества имат намален брой на белите кръвни телца. В последствие това дава основание при болни от левкемия да се прилагат малки концентрации от тях, за да се контролира ексцесивният брой на левкоцитите.

Всъщност от там идва наименованието химиотерапия, но разбира се, съвременната терапия на рака представлява огромен брой от лекарства с противотуморно действие по различни механизми и от почти всички химични и фармакологични класове. Като елементи присъстват и класическите цитостатици и модификатори на биологичния отговор, и хормонални и антихормонални продукти, представители на молекулярната биотерапия, и много др.

В себе си медицинската онкология представлява системно лекарствено лечение и е груба грешка с името й да се намесват и други медицински специалности, което често е проблем на правилното разбиране. В нея няма и не може да има хирургия, лъчелечение или която и да било медицинска специалност, с отношение или без, към общото /комплексно/ лечение на болните от рак. 

2016-02-28T17:51:24+01:00
Моля изчакайте!