Услуга

Клиничната фармакология и терапия се занимава с действието на медикаментите при прилагането им върху хора (фармакотерапия)
хапчета

Клиничната фармакология и терапия се занимава с действието на медикаментите при прилагането им върху хора (фармакотерапия). Специалността е интегрална клинична специалност, която има своите характерни методични приоритети и особености и представлява научен подход за получаване на познания и изработване на умения за провеждане на индивидуализирана, оптимизирана, ефективна и безопасна лекарствена терапия.

Със своята методология клиничната фармакология и терапия обезпечава провеждане на научно-клинични проучвания, чиито резултати стоят в основата на терапията, основана на доказателства.

Със специализацията по клинична фармакология и терапия се цели да бъдат подготвени лекари и специалисти по клинични дисциплини, в това число и общопрактикуващи лекари, да избират рационално лекарствените продукти с оглед провеждане на ефикасна и ефективна и с нисък риск за болния терапия; лекари от фармацевтичната индустрия с оглед придобиване на познания и практически умения за планиране, организиране и оценка на резултатите от клинични изпитвания на лекарствени продукти.

Специалистът по клинична фармакология и терапия трябва да може да осигури съвременна ранна диагноза на нарушенията, свързани със заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система, проследяване на ефекта от приложеното лечение, контрол на динамиката на болестния процес, ефективна профилактика, оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

2016-01-14T15:33:43+01:00
Моля изчакайте!