Услуга

Клиничната токсикология е дял от медицината, който изучава състава и свойствата на отровните за човека вещества, механизмите за възникване и протичане на отравянията при човека,
клинична токсикология

Клиничната токсикология е дял от медицината, който изучава състава и свойствата на отровните за човека вещества, механизмите за възникване и протичане на отравянията при човека, клиничните и патологоанатомичните признаци на различните отравяния, антидотите, начините за лечение на отравянията, начините за предпазване на човека от отравяния.

Бързото развитие на клиничната токсикология като интердисциплинарна специалност и на различните технологии водят до непрекъснато въвеждане на нови производства и продукти, често влияещи негативно на човешкото здраве, за които следва да се въвеждат и методи за установяване и неутрализиране, както и апаратура за тяхното изследване.

Лекарят по клинична токсикология има познания по химия, биохимия, медицина, по статистика и биостатистика. Клиничната токсикология е специалност от професионално направление медицина, с преобладаваща клинично-диагностична насоченост, която се занимава с диагнозата и лечението на острите и хронични екзогенни отравяния и изисква основни познания по медицина.

Работата в тази област налага специалистът – клиничен токсиколог, добре да познава деонтологичните проблеми в медицината поради специфичната особеност на болните, обслужвани в тази специалност, както и да има добра основа по вътрешни болести, детски болести, неврология и психиатрия, реаниматология.

Да притежава логично асоциативно мислене, умение да взема бързо решение по отношение диагностично и терапевтично поведение, което е решаващо за овладяване на отравянията – остри и хронични.

2016-01-14T15:11:29+01:00
Моля изчакайте!