Клинична патология
клинична патология

Отделението по Клинична патология е разположено в сутерена на сградата на „МБАЛ Х.Димитър”ООД. Отделението се състои от две структурни звена: биопсичен сектор и некропсичен сектор/морга/. На клиничните отделения в болницата са предоставени Стандарти за вземане на решение за извършване на биопсично изследване; за приемане, идентификация, лабораторна обработка, биопсичен отговор,изпращане на резултат; за извършване на патоанотомични аутопсии на починали в болницата пациенти.

Лабораторния комплекс разполага с помещение (хистотека) за съхраняване на изготвените материали и помещение за съхранение на резервните материали и картотека за медицинските документи. Възможност за извършване на патологоанатомични аутопсии с прилагане на всички процедури, изисквани от стандарта (хистологично, микробиологично, цитологично изследвание; проби за вирусологично, химично изследване и др.). При изготвяне на резултатите от биопсични изследвания на тумори извършени в Патологоанатомично отделение Началникът на отделението задължително описва стадия на тумора на системата TNM. Отделението работи по утвърден Медицински стандарт по клинична патология,като са разработени диагностични алгоритми и технически фишове. Отделението изпълнява всички правила за общо функциониране на болницата, в т.ч. документооборот, ред за стнабдяване с консумативи, изправност на техниката и апаратурата и др. Всички резултати се съхраняват за срок от 10 години, поддържа се хистотека. Лабораторните помещения са две, в които се извършват текущи лабораторни дейности. Едното е приспособено за приемане на пристигащите от операционните хирургични материали за биопсично изследване.

Във второто помещение се извършват последващите, характерни за този вид лабораторни изследвания дейности и обработки, в т.ч. изработване на парафинови блокчета, хистологични и цитологични материали.

Отделението по Клинична патология разполага със следната апаратура:

- Инкубатор /термостат/ AL 01-06-Adventage Lab/2008г./;

- Криостат Leiid CM 1510S-замразяващ микротом/2008г./;

- Тъканен процесор Leica tp1020/хистокинет- /2008г./;

- Шейнов микротом TYP Slide 2002 /2006г./;

- Водна баня/вана за разстилане на парафин/ LEICA HI 1210/2008г.;

- Микроскоп-Leica-DM 1000 /2007г./.

В Патологоанатомично отделение на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД се извършват всички задължителни медицински дейности за структура по клинична патология на областно ниво болнично заведение:

- Спешна интраоперативна консултация (гефрир)

- Цитологични изследвания.

- Цитологично изследване (цитонамазка) на спонтанно отделени материали.

- Цитологично изследване (цитонамазка) от лаважна течност. - Цитологично изследване (цитонамазка) от кухи органи и повърхностни кожни лезии и материали, взети чрез ТАБ.

- Биопсично изследване.

- Хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционна биопсия.

- Микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло.

Моля изчакайте!