Клинична микробиология
Hospital "Hadji Dimitar"

Микробиологична лаборатория Лабораторията по клинична микробиология работи със следната апаратура: апарат за серологични изследвания Еlisa-Stat Fax 2100, 1светлинен микроскоп Opteih-B-3, 1 центрофуга, термостат, 1 везна, автоклав, 1 сух стерилизатор, 1 хладилник, дестилатор, 1 хладилна камера - 20°С, 1 водна баня,стерилизатор/Кох/-100/, разположен в централна стерилизация,1 компютър с интернет за осъществяване на връзка по повод надзора на резистентността и ранното лабораторно оповестяване.

Лабораторията разполага със Сертификат от НЦЗПБ със 100 точки за идентификация и 100 точки за антибиограма.; В Микробиологична лаборатория е разработена,утвърдена и функционира вътрешна система за осигуряване на качеството: -ежедневно се мониторира влажността и температурата в температурно зависимите уреди, като се работи с валидирани термометри; - ежедневно се мониторира стерилността и се контролира натовареността на антибиотичните дискове; За всяка от посочените дейности по контрол се водят журнали. -има разписани правила за изпращане в НЦЗПБ за потвърждаване. проблемните щамове и такива с необичайна резистентност; Микробиологичната лаборатория участва в система за външна оценка на качеството (НСВОК) на Националния център по заразни и паразитни болести,което е удостоверено с представени Сертификат №М-142/2008г. ”Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност”. Лабораторният лекар информира пациента или неговите близки за вида и обема на диагностичните процедури, които е необходимо да му се приложат и обяснява на пациента ,че може да определи лицата, които той желае да бъдат информирани за здравословното му състояние. За целта в МБАЛ „Хаджи Димитър”ООД съществува одобрена от Управителя писмена форма на информирано съгласие, която се предоставя на пациентите, при които се налагат по-сложни манипулации, изискващи тяхното изрично знание и съгласие.

Микробиологичната лаборатория към МБАЛ”Х.Димитър” ООД се управлява от Д-р Костадинка Спасова Христова с образователно-квалификационна степен „магистър' по медицина с профилна специалност “Клинична микробиология”. В лабораторията работят и двама клинични лаборанти.

Моля изчакайте!