Клинична лаборатория и микробиология
klinichna laboratoria

Клинична лаборатория разполага с добра материално-техническата база, отговаряща на хигиенните норми и изисквания в страната. При разпределението на площите и пространствата в лабораторията са спазени всички хигиенни норми и изисквания. Помещенията са оборудвани по начин, позволяващ текущо почистване и дезинфекция и добра поточност на процесите. Клинична лаборатория на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД - гр.Сливен осъществява своята дейност при спазване на изискванията на Медицинския стандарт по Клинична лаборатория. Лабораторията разполага със затворена система за вземане на кръв.

Клинична лаборатория разполага със следната апаратура:

- микроскопи;

- биохимичен анализатор-BS-300 /2008г./;

- биохимичен анализатор- Technicon RA-1000 /1998г./;

- глюкоанализатор- Biogen C-line /2007г./;

- кръвно-газов анализатор-AVL-5/2007г./;

- електролитен анализатор-Prolyte Na-K-Cl/2007г./;

- автоматичен коагулометър-Thrombotiner 4 с 4 параметъра/2007г./;

- уринен анализатор-UA-66/2007г./;

- елайза ридер-Stat-fax-2100/2001г.;

- спектрофотометър- Humalyzer Yunior /1993 г./;

- хематологичен анализатор ВС-3000 plus /2008г./ - 2 броя;

- Центрофуга/2008г./;

- анализатор за хормони и туморни маркери - ATA-360, TOSOH Япония

Клинична лаборатория на МБАЛ „Хаджи Димитър”ООД - гр.Сливен се ръководи от Началник лаборатория, който съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Медицински стандарт „Клинична лаборатория”, е лекар с придобита специалност по профила на лабораторията. В момента Клинична лаборатория се ръководи от д-р Веселина Димитрова Коналиева – магистър по медицина с призната медицинска специалност „Клинична лаборатория” и 15 години трудов стаж по специалността. В клинична лаборатория, освен началникът на лабораторията, работи и ординатор-магистър по медицина, която е зачислена за специализация по Клинична лаборатория, както и две клинични лаборантки.

Моля изчакайте!