Услуга

Клиничната лаборатория е самостоятелна медицинска специалност и научнадисциплина, която чрез количествени и качествени методи на изследване осигурява необходимата информация за ранна диагноза, контрол
лаборатория

Клиничната лаборатория е самостоятелна медицинска специалност и научнадисциплина, която чрез количествени и качествени методи на изследване осигурява необходимата информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и от ефекта на лечението, ефективна профилактика както и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Лабораторният лекар трябва да може да осигури компетентно лабораторнообслужване - управление и контрол на клиничната лаборатория на дадена болницаили друго здравно заведение, гарантиране качеството на лабораторните резултатипри използване научно обосновани методи за осигуряване на качеството въввсички етапи на лабораторното изследване, прилагане на нови теоритични научнидостижения, технологии и методи в лабораторната практика за задоволяване наклиничните изисквания, да бъде консултант на клиницистите за избор налабораторни изследвания, да осигурява резултати с висока аналитичнанадеждност, своевременното им и точно предаване, лично да участва в интерпратацията на лабораторните резултати, да може да предостави допълнителна информация на клинициста.

Една от основните задачи на лабораторния лекар е управление и контрол на клиничната лаборатория на дадена болница или друго здравно заведение. Управлението на лабораторията трябва да гарантира качеството на лабораторните резултати като за целта се използват научно обосновани методи за осигуряване на качеството във всички етапи на лабораторното изследване.

Лабораторният лекар трябва да е мостът между бързо развиващата се лабораторнанаука и технология и нарастващите познания за същността и проявите назаболяванията. Той трябва да притежава солидни познания по биохимия ифизиология и да ги използва по най-подходящ начин за задоволяване наклиничните изисквания свързани с поставяне на диагнозата на заболяванията,планиране и мониториране на тяхното лечение. Освен предоставянето на компетентно лабораторно обслужване, лабораторният лекар трябва да бъде консултант на клиницистите и да работи в тим с тях при интерпретацията на лабораторните резултати.

Ролята му като консултант има най-малко три насоки: избор на най-подходящите лабораторни изследвания при конкретен случай, осигуряване на резултати с висока аналитична надеждност, своевременното им и точно предаване и накрая предоставяне на допълнителна информация на клинициста и лично участие в интерпратацията на лабораторните резултати.

2015-12-12T13:32:58+01:00
Моля изчакайте!