Услуга

Клиничната алергология е клинична специалност, която подготвя специалисти за нуждите на практическото здравеопазване
алергия

Клиничната алергология е клинична специалност, която подготвя специалисти за нуждите на практическото здравеопазване. Лекарите по клинична алергология притежават съвременни теоретични и практически знания, които им позволят самостоятелна работа в специализирани алергологични структури на лечебните заведения от националната система на здравеопазването.

Клиничната алергология за разлика от редица другиспециалности, които са органно или системно ориентирани /напр.кардиология, нефрология, ревматология и т.н./ е ориентирана къмпациента.

Така заболявания, лекувани от тази специалност, могат даобхващат различни органи и системи – от кожата през носа и белия дробдо гастроинтестиналния тракт и т.н. Същевременно патологията, обект натази специалност, се отличава с рязко увеличаване през последнитегодини и обхваща над 30% от общата популация.

Алергичните  болести  са  мултиорганни  заболявания, характеризиращи се с генерализирана свръхчувствителност и включват: риноконюнктивит, астма, уртикария и ангиоедема, атопична и неатопична екзема, хранителна алергия, медикаментозна алергия, инсект-алергия, анафилаксия и т.н.

Според патогенезата си могат да се разделят на IgEи не-IgE- медиирана алергична свръхчувствителност. Клиничната алергология е специалност, занимаваща се с профилактиката, диагнозата, лечението и рехабилитацията на болни от алергични заболявания.

2015-12-12T13:26:43+01:00
Моля изчакайте!