Кинезитерапия при фрактура на радиуса

Данни за ефективността на кинезитерапевтичната програма при счупвания на радиуса на типично място
Начало        

Фрактурите на радиуса на типично място биват два типа: екстензионни на Colles и флексионни на Smith. По-често срещани са фрактурите на Colles. При тези счупвания фрактурната линия минава на 2–2,5 см проксимално от радиокарпалната става. В над 50% от случаите фрактурите на радиуса на типично място се съчетават с фрактура на стилоидния израстък на улната. 

Механизмът на травмата при екстензионния тип е най- често индиректен: падане върху дланната повърхност на ръката при екстензирана. При флексионния тип най-често е падане върху дорзалната повърхност на китката.

Особеност при счупванията на радиуса на типичното място освен голямата честота е развитието на Зюдекова остеопороза, която се свързва от една страна с механизма на травмата, от друга с неблагополучия (имобилизация, късно оперативно лечение).

Предразполагащ фактор е по-високата възраст на пациентите, при които най-често се среща този вид счупване.

Резултатите от кинезитерапевтичното лечение на пациенти с фрактури на типичното място показват ефективността на цитираната по-долу и прилагана в медицинската практика в България рехабилитационна програма.

Ефективността се базира на изследване, в което са обхванати 58 пациенти с фрактури на радиуса на типично място (16 мъже и 42 жени) от общо 493 души с травми на горен крайник. Пациентите са преминали лечение в ЗК ”Медика”, като средната възраст на нашите пациенти е 53.8 г., а съотношението между жени и мъже е 3:1.

По вид 11 от пациентите са с фрактура тип Smith, а 47 – с фрактура на Colles

Цитираната кинезитерапевтичната програма има следния вид:

І – ІІ постимобилизационна седмица

Кинезитерапия: криотерапия с намазване, лимфодренаж на мануса и предмишницата, пасивни движения по физиологичните оси на китката в безболезнен обем – флексия- екстензия, радиално – улнарно отвеждане, постепенно включване на контролирани активно- асистирани упражнения, ритмични упражнения за китка и пръсти, минимални изометрични контракции от безболезнена позиция, постизометрична релаксация за флексия и екстензия в китката без да се провокира болка и без стречинг във фазата на релаксация.

Физиотерапия: магнитно импулсно поле, ултразвук.

ІІІ – ІV постимобилизационна седмица

Кинезитерапия: криотерапия с намазване, лимфодренаж на мануса и предмишницата, свободни активни упражнения в пълен обем и срещу съпротивление за раменната, лакътната и ставите на пръстите, тракция на ставите на китката, преминаване от активно- атистирани към активни упражнения, трениране на широките захвати.

Физиотерапия: магнитно импулсно поле, ултразвук.

V – VІ постимобилизационна седмица

Кинезитерапия: криотерапия с намазване( водолечение), лечебен масаж на предмишница и манус, свободни активни упражнения в пълен обем и срещу съпротивление за раменната, лакътната и ставите на пръстите, аналитични упражнения за китка, ставна мобилизация на китката, упражнения срещу мануално съпротивление за пръсти и китка.

Упражнения за сила на захвата, включително върхови захвати, Трудотерапия и опора с тежестта на тялото на дланта илидейности включващи резки и силови движения разрешаваме около 2-2,5 месеца след травмата.

Физиотерапия: продължава при необходимост (магнитно импулсно поле и ултразвук).

Според данните, цитирани в доклада на ст.ас. Петя Парашкевова , изнесените резултати разкриват ефективността на приложената кинезитерапевтична програма.

В заключение: ранното прилагане на кинезитерапия при пациенти с фрактура на радиуса на типично място помага за по-бързото възстановяване функцията на увредения крайник и връщане на пациента към нормална битова и трудова дейност.

Източник: Научни трудове на Русенски Университет | 2008 г., том 47, серия 5,4;

 

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Библиография и източници:

1. Баракова, П., П. Парашкевова, И. Стефанова, 'Фрактури на карпалните кости и кинезитерапевтичните проблеми при тяхното възстановяване', І-ва Национална Конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия, 4/6 октомври 2007 г., гр. Плевен;

2. Ганчев, М., 'Травматология на опорно-двигателния апарат'; Изд. K&M, София, 1997 г.;

3. Попов, Н., Димитрова Е., 'Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник', гр. София, 2007 г.;

Партньори и спонсори:

Моля изчакайте!