Услуга

Специалността инфекциозни болести е комплексна основна специалност.
инфекция

Специалността инфекциозни болести е комплексна основна специалност.

Специалистът по инфекциозни болести трябва да бъде в състояние да диагностицира и лекува голяма част от заболяванията, свързани с различни органи и системи и да притежава задълбочени познания в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, епидемиологията, клиничната микробиология, клиничната лаборатория и други сродни дисциплини.

Специализацията по инфекциозни болести е основано на традиционните познания в областта на инфектологията и е съобразено с най-новите европейски и световни тенденции на развитие в тази област на медицината.

Специалистът по инфекциозни болести трябва да притежава достатъчен обем знания в областта на микробиологията, вирусологията, имунологията, патоанатомията, патобиохимията, клиничната лаборатория, основни функционални и образни диагностични методи като основа на теорията и практиката по инфектология.

Освен това лекарят по инфекциозни болести трябва да има задълбочени познания в областта на общата, специална епидемиология и контрола на вътреболничните и придобитите в обществото инфекции, както и пълен обем знания за етиологията, патогенезата, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза и лечение на инфекциозните контагиозни и неконтагиозни заболявания.

Той трябва да съставя диференциално – диагностичен план и вземане на самостоятелно решение за терапевтично поведение при първа среща с пациент с инфекциозна болест.

Трябва да владее инструментални и образни методи и техники за диагностика илечение на инфекциозните болести, както и да диагностицира познания и професионално поведение при пациенти с нови и нововъзникнали инфекциозни заболявания.

2015-12-28T11:11:55+01:00
Моля изчакайте!