Услуга

Детската клинична хематология и онкология (ДКХО) е самостоятелна медицинска специалност, занимаваща се с болестите на кръвта /доброкачествени и злокачествени/ и солидните тумори при децата от 0 до 18-
болница

Детската клинична хематология и онкология (ДКХО) е самостоятелна медицинска специалност, занимаваща се с болестите на кръвта /доброкачествени и злокачествени/ и солидните тумори при децата от 0 до 18-годишна възраст.

Специалистът по ДКХО трябва да може да разчита и интерпретира периферна кръвна картина; да извършва костномозъчна и лумбална (диагностична и терапевтична) пункции и да може да оценява цитологичната находка.

Освен това ДКХО обхваща и извършването на трепанобиопсия, на тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) на лимфен, изследвания като ехография, рентгенография, КАТ, ЯМР, сцинтиграфски методи. Лекарят по ДКХО трябва да може да диагностицира своевременно онкохематологичните заболявания в детската възраст и техните усложнения.

При сложни и трудни за диагноза или лечение случаи, да организира на място високоспециализирана консултация или своевременно да насочва за хоспитализация към съответните специализирани центрове.

Хематологията (от гр. heima - кръв) е тясно специализирана област от общата медицина, занимаваща се с кръвните клетки, а също така и с органите и тъканите, които ги произвеждат. Хематологията касае и съсирващата система на кръвта, различните злокачествени заболявания (трансформации), които принадлежат към тази физиологична система. Лекарите, специализиращи болестите на кръвта и кръвотворните органи са наричани хематолози.

Онкологията (от гръцки: ογκος – подутина + λόγος – слово, учение, наука) е тясна медицинска специалност и наука, която изследва злокачествените (раковите) образувания при хората. Онкологията се занимава с етиологията и патогенезата на туморните процеси, както и с диагностика, лечение и с профилактика на раковите заболявания.

Въпреки, че е самостоятелна научна дисциплина, онкологията е пряко свързана с всички останали медицински науки и тесни специалности. Има директна връзка с генетиката, биохимията, молекулярната биология, микробиологията, анатомията, цитологията, хистологията, патологията и други.

Изучаването на раковите образувания се извършва от обучени медицински специалисти – онколози - с висока експертиза на хистологията, биохимията и молекулярната биология.

2015-12-27T18:09:22+01:00
Моля изчакайте!