Услуга

Биохимията представлява изследване на химическия състав на живите клетки и организми и химически процеси. Терминът "биохимия" се появява през 1903 г., като е въведен от немския химик Карл Науберг. Тов
visceral surgery

Биохимията представлява изследване на химическия състав на живите клетки и организми и химически процеси. Терминът "биохимия" се появява през 1903 г., като е въведен от немския химик Карл Науберг. Това е сравнително млада наука, която е в пресечната точка на биологията и химията.

Възникнала като наука за химията на живота в края на XIX век, биохимията е различно от органичната химия, която разглежда само тези вещества и химични реакции, протичащи в живите организми, особено в живата клетка. Биохимията обхваща също много области на клетъчната биология и включва молекулярната биология.

Молекулярните биолози работят предимно с нуклеинови киселини, проучване на структурата и функцията, а биохимици – те насочват изследванията си към протеините, ензими, които катализират биохимични реакции.

Биохимията като самостоятелна наука се е формирала преди около 100 години, но биохимичните процеси са използвани в древността, без дори хората да знае това.

От края на ХХ век биохимията използва методи за молекулярна и клетъчна биология. През последните десетилетия се наблюдава голямо развитие в областта на компютърна симулация. Тази техника позволява да се изследват свойствата на биомолекулите, когато не е възможно (или много трудно) да се проведе пряк експеримент.

Техниката се основава на компютърна програма, която позволява да се визуализира структурата на биомолекулите.

Основни методи в биохимията

В биохимията се прилагат различни методи: в класическата биохимия се ползват методики от аналитичната и органичната химия, физикохимията и физиката. Сред най-често използваните техники са центрофугирането, хроматографията, електрофорезата, спектроскопията, различни изотопни техники, кристализацията, потенциометричните, електрохимичните, поларографските и манометричните техники.

Здравни ползи

Точността е сред най-ценните качества, които биохимичните изследвания осигуряват в медицината. С напредъка на технологиите се прилагат съвременни молекулярно-биологични техники, практически методи от компютърните науки, микробиологията и други.

В модерната биохимия се прави количествена оценка на резултатите с помощта на актуални математически методи.

2015-12-10T20:51:28+01:00
Моля изчакайте!