Анестезиология и реанимация
Анестезология и рехабилитация

ОАИЛ  

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има цел да осигури безопасна, висококвалифицирана амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, която се извършва от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение. 

Отделението е с II-ро ниво на компетентност. В него са оформени 2 сектора:  

Сектор Анестезиология – обезпечава обезболяване в областта на коремната, съдовата и детска хирургия, урология, очна хирургия и обезболяване при диагностични инвазивни процедури. Използват се всички съвременни анестезиологични техники,в зависимост от вида и обема на оперативните интервенции. Секторът разполага със съвременна анестезиологична апаратура, отговаряща на всички критерии на националните стандарти по анестезиология и интензивно лечение.  

Сектор Интензивно лечение – осъществява лечение и контрол при критично нарушение на жизненоважните функции на организма и/или на такива, които в неопределен бъдещ период могат да застрашат живота на пациента. Отделението разполага с модерно оборудвана база: - централна мониторна уредба и Bedside-система (система, прикрепена към леглото) за разкритите 6 легла; - съвременни апарати за изкуствена белодробна вентилация; - пълно оборудване за кардио-пулмонална ресусцитация.   В отделението работи висококвалифициран и мотивиран медицински персонал, преминал специализации и обучения в страната и чужбина.

Моля изчакайте!