Анестезиология
Анестезеология

ОАИЛ

ОАИЛ в УМБАЛ  Еврохоспитал е създадено през 2012 г., заедно с откриването на болницата. Отделението е структурирано като такова от II-ро ниво на компетентност. В екипа работят шест лекари, пет от които са със специалност анестезиология и реанимация, един специализант и един ДМ.

В отделението работят 9 специалисти по здравни грижи и 1 санитар. 4 от специалистите са с образование магистър по здравни грижи и един е със степен – бакалавър. Отделението разполага с 3 машини за ИБВ, портативен дихателен апарат, 6 перфузионни помпи, 3 инфузионни помпи, 6 реанимационни монитора с всички модули, 6 реанимационни легла, осигурени с изводи за 2 медицински газа, аспирация, дефибрилатор.

Екипите на отделението обслужват 5 операционни зали и 4 ендоскопични кабинета, в които се извършват ФКС и ФГС и ERCP. В операционните зали са окомплектовани анестезиологични кътове с 6 анестезиологични машини-дихателни апарати, изпарители и монитори. Отделението разполага и със Зала за събуждане /Recovery room/ с монитор, дихателни газове и аспирация.

През 2015 г. през двете операционни към хирургическо отделение са проведени 2581 анестезии, от които 50% за оперативни процедури с много голям обем на сложност. Екипът на ОАИЛ е участвал в 33 процедури CRS + HIPEC, които стартират в началото на 2015 г. За първи път в България нашият екип въвежда анестезията и реанимацията за този тип процедури.

Годишно в ендоскопичните зали се провеждат около 4000 венозни анестезии. В отделението се практикуват всички видове анестезия – ендотрахеална инхалационна, венозна и локорегионална. Освен ежедневната работа в операционните и реанимационни зали в отделението се имплантират катетри за продължителна венозна терапия и за продължително обезболяване. Чрез тази дейност се подобрява качеството на живот на онкологично болните пациенти. За 2015 г. са имплантирани около 20 катетъра по системата порт-а-кат и 12 катетъра за трайна аналгезия. Състава на отделението участва редовно в научните прояви, организирани в страната и чужбина.

Екипът ни участва в обучения за извършване на клинични проучвания, които се провеждат на територията на отделението. В тази връзка част от състава на отделението е сертифициран от  Американска агенция за добра клинична практика /NIDA Clinical Trials Network/.

Моля изчакайте!